Zwemclub de Beringse Tuimelaars vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens wij verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zwemclub De Beringse Tuimelaars vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • wij u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • wij de passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als zwemclub De Beringse Tuimelaars vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het mailadres: info.deberingsetuimelaars@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door zwemclub De Beringse Tuimelaars vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van zwemclub De Beringse Tuimelaars vzw; (trainingen, clubkampioenschap, brevettenjacht, sponsorzwemmen, PACO-wedstrijden, competitiewedstrijden, teambuilding, clubfeest ... ).
 • het versturen van nieuwsbrieven met belangrijke info en uitnodigingen voor activiteiten.
 • het bekomen van subsidiëring door de lokale overheid en Vlaamse Zwemfederatie.
 • om te kunnen deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door clubs over heel België, in het buitenland, Vlaamse Zwemfederatie/afdeling Limburg, Vlaamse Zwemfederatie, Waalse Zwemfederatie, Koninklijke Belgische Zwembond en internationale wedstrijden.
 • voor het verstrekken van algemene gegevens aan officiële instanties.
 • voor het bijhouden van clubrecords (website/papier).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken :

 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail(s)
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …)
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het verwerken van persoonlijke gegevens voor ledenorganisatie en wedstrijd-verwerking

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger door betaling van het lidgeld.

Bewaartermijn

Zwemclub De Beringse Tuimelaars vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens zwemclub De Beringse Tuimelaars vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door 1 van onze verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Zwemclub De Beringse Tuimelaars vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.