U bent hier

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

                                        8 augustus 2018

A. Algemeen.

Art. 1.  Betaling van het lidgeld betekent automatisch dat men akkoord gaat met onderstaande reglementen, dewelke jaarlijks door het bestuur  kunnen herzien/aangepast worden. Tevens wordt verwacht dat iedereen die lidgeld betaald op de hoogte is van ons beleid inzake de privacy wetgeving (GDPR).

Art. 2.  Slechts zij die het jaarlijks lidgeld betaald hebben worden tot de trainingen toegelaten op de uren van hun groep, zoals voorzien in het weekschema, dat naargelang de noodwendigheden kan aangepast worden.

Art. 3.  Het lidgeld en de wijze van betaling wordt  elk jaar door het bestuur vastgesteld.

Art. 4.  Men is slechts verzekerd vanaf het ogenblik dat het jaarlijks lidgeld betaald is (sportverzekering ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid gedurende de trainingen en de wedstrijden).

Art. 5.  Leden, die, om welke reden dan ook, wegblijven, hebben geen recht op terugvordering van het lidgeld of gelijk welke voordelen in natura.

Art. 6.  Gedurende de schoolvakanties kan beperkt verder gezwommen worden.  Voor deze perioden zal elk jaar een bijzondere regeling worden bekendgemaakt.

Art. 7.  Gezien officiële mededelingen voor zwemmers(sters) of ouders op de website www.zwemclubberingen.be worden gepubliceerd, wordt iedereen verzocht deze informatiebron regelmatig te raadplegen.

Art. 8.  Iedereen die zich gedurende de trainingen, wedstrijden en/of andere organisaties van de vereniging onwelvoeglijk of onsportief gedraagt en daardoor de goede werking en/of de goede naam van de club nadelig beïnvloedt of de veiligheid van de andere leden in het gedrang brengt, kan door het bestuur worden geschorst en in erge gevallen uit de vereniging worden gesloten.  Geschorste of uitgesloten leden hebben geen recht op terugvordering van het gestorte lidgeld.

Art. 9.  Het bestuur wijst alle verantwoordelijkheid af van ongevallen voortspruitend uit het niet navolgen van de richtlijnen.

Art. 10. Iedereen dient de richtlijnen van de trainers(sters), clubafgevaardigden en bestuursleden, alsook de reglementen opgesteld door sportoase of de reglementen van de andere zwembaden strikt na te leven.

Art. 11.  Men begeeft zich slechts te water na toestemming van de trainer(ster).  De zwemmers(sters) begeven zich naar de startkant van het bad en wachten daar.  De zwemmers(sters) mogen  max. 10 min. voor het begin van de training aanwezig zijn in het bad.

Art. 12.  De kleedkamers zijn geen speelkamers.  De zwemmers(sters) dienen de kledingstukken en de eigendommen van de andere leden te respecteren.  Na  het omkleden verlaat men onmiddellijk de kleedkamers en dit ten laatste 15 min. na de training.

Art. 13.  De kleedkamers zijn onbewaakt. Iedereen wordt verzocht geen geld en andere waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten en hun persoonlijke bezittingen (badmutsen e.d.) te merken.  De kleedkastjes bieden een veilige opbergplaats op voorwaarde dat ze met behulp van een muntstuk  van € 2 gesloten worden.

Art. 14. Lopen, trekken en duwen langs het bad, alsook het induwen en ingooien van andere leden in het zwembad is verboden. Ook gevaarlijke spelen (bv. “kopje onder duwen”)  zijn verboden.

Art. 15. Het gebruik van toestellen, eigendom van sportoase (vb. drijfmatten, duikpop, waterglijbaan, recreatieruimte, sauna's  e.d.), zijn verboden tenzij bij toelating van sportoase (éénmaal per trimester) en onder toezicht van de trainers(sters).

Art. 16. De zwemmers(sters) houden zich aan de richtlijnen opgelegd door hun verantwoordelijke trainer(ster).  Bij het niet navolgen hiervan heeft de verantwoordelijke trainer(ster) het recht de zwemmer(ster) uit het zwemwater te verwijderen.  De zwemmer(ster) blijft in dat geval op de zitbanken in het bad wachten tot het einde van de training. Leden die zich onttrekken aan het toezicht vallen vanzelfsprekend niet meer onder de verantwoordelijkheid van de trainer(ster) en het bestuur. Bij herhaald wangedrag kan het bestuur de zwemmer(ster) de toegang tot het bad op de trainingsuren, voor een bepaalde periode verbieden (tot max. 1 maand). Wanneer hierna nog geen beterschap in het gedrag van de zwemmer-(ster) optreedt, zal artikel 8 van het reglement toegepast worden.

Art. 17. Iedereen heeft de mogelijkheid individuele of gemeenschappelijke kleedkamers te gebruiken. De leden gebruiken de kleedkamers zoals weergegeven onder de rubriek "UREN" op onze website www.zwemclubberingen.be.  De jongens en meisjes die zich niet zelfstandig kunnen omkleden en vergezeld zijn van respectievelijk hun mama en papa worden verzocht zich om te kleden in de individuele kleedhokjes en hun kleding op te bergen in de daarvoor voorziene kleedkastjes.

Art. 18. Voor en na de trainingen is het verboden dat leden van DBT, al of niet in het bijzijn van hun ouders,  zwemmen en/of de recreatie gedeelten van het zwemcomplex gebruiken tenzij er extra betaald is door de ouders voor de DBT-leden. Na betaling  aan de kassa dienen ze zich om te kleden in kleedkamers die voorzien zijn aan de publieke ingang.

B. Competitie.

Art. 19. Elke competitiezwemmer(ster) is het in eerste instantie aan zichzelf verplicht, de kansen die hem/haar in onze club geboden worden maximaal te benutten en bijgevolg voldoende aan de trainingen deel te nemen praktisch:  A1 = 2/3 (66%), A2 = 3/5 (60%) en A3 = 3/6 (50%). Afwijking hierop kan enkel verkregen worden na overleg met het trainerskorps en instemming van het bestuur. Langdurige afwezigheid bij trainingen (meer dan twee weken, bv. omwille van verlof) moet vooraf aan de trainer(ster) gemeld worden.

Art. 20. Van elke competitiezwemmer(ster) wordt bovendien verwacht dat hij/zij ernstig met de zwemsport begaan is en er dus voortdurend naar streeft om tijdsverbeteringen te realiseren.

Art. 21. De zwemmer(ster) die aangeduid wordt om onze club te vertegenwoordigen op belangrijke wedstrijden (Vlaamse of Belgische kampioenschappen), is verplicht hieraan gevolg te geven (behoudens ernstige redenen).  Bij in gebreke blijven zal art. 8 worden toegepast. Een zwemmer kan enkel aangeduid worden indien in orde met Art. 19.  Bij voorbereiding grote kampioenschappen dienen de geselecteerde zwemmers op alle trainingen aanwezig te zijn.

Art. 22. Voor alle andere wedstrijden is de zwemmer(ster) vrij al dan niet deel te nemen.  Hij/zij zal zijn/haar keuze wel tijdig dienen te bepalen op de voorgeschreven wijze.  Indien een zwemmer(ster) zich vrijwillig inschrijft voor een bepaalde wedstrijd en toch niet kan deelnemen dient hij/zij de sportsecretaris te verwittigen voor de uiterste inschrijfdatum.  Bij niet tijdig verwittigen dienen eventuele onkosten (vb. startgelden) door de zwemmer(ster) betaald te worden. Vrijstelling van betalen onkosten kan enkel mits voorleggen van een doktersattest.

Art. 23. De competitiezwemmer(ster) dient onderstaand minimum aantal wedstrijden te zwemmen op jaarbasis:

- Groep A15 - Groep A27 - Groep A3: 9

Art. 24. Zwemmers die niet voldoen aan Art. 19 en/of Art. 23 wordt de toegang tot de competitiegroep ontzegt na volgende acties

- de eerste maand niet conform = mondelinge verwittiging

- na 2 maanden niet conform: brief voor zwemmers en ouder, ook via e-mail, met de vermelding dat ze zich dringend in orde moeten stellen met de vooropgestelde voorwaarden om in de competitiegroep te mogen blijven.  Zwemmer wordt tevens de deelname aan wedstrijden ontzegt.  Ouders kunnen een gesprek aanvragen.

- na 3 maanden niet conform: de zwemmer en ouders worden verwittigd dat de zwemmer de toegang tot de competitiegroep wordt geweigers en dat de zwemmer doorverwezen wordt naar een andere groep.

Art. 25. Voor de algemene vorming van de zwemmer wordt gevraagd dat de competitiezwemmers 1 x per jaar aan volgende wedstrijden zal deelnemen::

  • 9 en 10 jarigen: 400m vrije slag en 200m wisselslag (streefdoel).
  • 11 t.e.m. 18 jarigen: 400m vrije slag, 200m wisselslag, 200m vrije slag, 200m schoolslag en 200m rugslag.
  • 19 jarigen en ouder: hebben vrije keuze.

Art. 26. Het competitieseizoen loopt van september tot en met juli. In de maand augustus wordt er niet getraind.

Art. 27. Bij deelname aan officiële wedstrijden zijn competitiezwemmers verplicht de beschikbare clubuitrusting bekomen via de club al of niet via sponsoring te dragen.

Art. 28. Geschorste of uitgesloten competitiezwemmers(ters) krijgen vanwege het bestuur geen toelating tot deelname aan competitiewedstrijden gedurende de periode van schorsing of overgang.

Art. 29. Betaling boetes bij tijdsoverschrijding op Belgische en/of Vlaamse kampioenschappen:

a) Bij BK korte baan

- Beste tijd gerealiseerd binnen de opgelegde periode volgens de inschrijvingsmodaliteiten

  Besttijd onder limiet bij limietoverschrijding = boete voor de club

- Beste tijd niet geraliseerd binnen de opgelegde periode volgens inschrijvingsmodaliteiten

 Besttijd boven de limiet: bij limietoverschrijding = volledige boete voor de zwemmer

b) Bij Belgische en/of Vlaamse kampioenschappen 50m bad

- Beste tijd gerealiseerd binnen de opgelegde periode volgens de inschrijvingsmodaliteiten

  Besttijd 50m bad onder limiet bij limietoverschrijding = boete voor de club

  Besttijd 25m bad onder de limiet: volgende regels

50m BT> 1s onder limiet boete = voor de club BT<= 1s onder limiet = kleine boete voor de club, elke boete hoger dan kleine boete voor de zwemmer
100m BT> 3s onder limiet boete = voor de club BT<= 3s onder limiet
200m BT> 7s onder limiet boete = voor de club BT<= 7s onder limiet
400m BT> 16s onder limiet boete = voor de club BT<= 16s onder limiet
800m BT> 25s onder limiet boete = voor de club BT<= 25s onder limiet
1500m BT> 50s onder limiet boete = voor de club BT<= 50s onder limiet

Boetes: zie tabellen KBZB regelmenten BKZWS 9.2 en BKZWJ 08.2
Besttijd boven de limiet: bij limietoverschrijding= volledige boete voor de zwemmer

Art. 30. De zwemmers die over een competitievergunning beschikken dienen 2-jaarlijks een nieuwe medische controle te ondergaan om te mogen deelnemen aan officiele competitiewedstrijden.  Een formulier zal hen overhandigd worden.  Deze nieuwe controle gebeurt tijdens de eerste maand van elk paar jaar.  De zwemmers zijn vrij in de keuze van de dokter die deze controle uitvoert.  Zij brengen het ingevulde formulier ten laatste tijdens de eerste week van de tweede maand binnen bij het sprtsecretariaat.

C. Portretrecht.

  Art. 31. Tijdens activiteiten van de zwemclub, of activiteiten waaraan DBT deelneemt of meewerkt, kunnen foto's en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen of uzelf te zien kunnen zijn. Deelname aan dergelijke activiteiten betekent dat je toestemming verleent aan DBT om deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. op onze website of onze facebook pagina te publiceren. Elk lid of ouder van een lid, ingeval van minderjarigen, die niet akkoord gaan met gepubliceerde foto's en/of videobeelden kunnen op eenvoudige wijze, per e-mail (info.deberingsetuimelaars@gmail.com) vragen om die foto en/of video te verwijderen.

D. Privacy-verklaring

Art. 32. Zwemclub de Beringse Tuimelaars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.  Om dit te bewerkstellingen heeft onze vereniging een privacy-verklaring opgestel die terug te vinden is op deze website onder de rubriek "PRIVACY".  Iedereen die lid wordt, ingeval van minderjarige, de ouders, wordt geacht deze privacy-verklaring gelezen en goed gevonden te hebben.

E. Beheerders.

Art. 33. Worden tot het ambt van beheerder benoemd voor onbepaalde tijd en verklaren te aanvaarden:

1. Voorzitter :              VANEROM Robert,  Middenlaan, 43  3971 Leopoldsburg.

2. Ondervoorzitter:     ?

3. Secretaris:              BOELANDERS Elke, Genemeerstraat, 30 3581 Beringen

4. Penningmeester:   KERKHOFS Christel, Zuidstraat 96 3581 Beringen

5. Sportsecretaris:     SMET Kathleen, Kroonstraat 72 3581 Beringen

6. Bestuurslid:           VANDEVEN Jurie, Eikelplein 5  3980 Tessenderlo

                                             

UURREGELING IN SPORTOASE "MIJN ZWEMPARADIJS" (sept. 2019 t.e.m. juli 2020).    

MAANDAG

Zwemacademie
17:30-18:15: ZA4 (IB:4 bn)
18:15-19:00: ZA3 (IB:4 bn)

(Pre-)Competitie
17:30-18:30: B1+A1 (SB:5 bn)
18:30-20:30: A2+A3 (SB:5 bn)
 

 

IB: Instructiebad
SB: Sportbad
 

DINSDAG

Zwemacademie
17:30-18:15: ZA1 (IB:4 bn)
18:15-19:00: ZA2 (IB:4 bn)
17:30-18:15: ZA5 (SB:2 bn)
18:15-19:00: ZA7 (SB:2 bn)

Recreatie
17:30-18:30: R1+R2 (SB:4 bn)

Competitie
18:30-:19:00: A2+A3 (SB:5 bn)
19:00-:19:30: A2+A3 (SB:6 bn)
19:30-:20:00: A2+A3 (SB:5 bn)

(Pre)-Masters
21:00-22:00: (SB:5 bn)

WOENSDAG

Zwemacademie:
17:30-18:15:ZA6 (SB:2bn)
18:15-19:00:ZA8+ZA9 (SB:2bn)

Competitie
18:00-20:00:A3 (SB:3 bn)

 

DONDERDAG

Zwemacademie
17:30-18:15:ZA7 (SB:2 bn)

(Pre)-Competitie
17:30-18:30: B1+A1(SB:5 bn)
18:30-20:00: A2+A3 (SB:5 bn)

(Pre)-Masters
21:00-22:00 (SB:5 bn)

 

VRIJDAG

Recreatie
18:00-19:00: R1+R2 (SB:4 bn)
18:00-19:00: T1 (SB: 1 bn)

Competitie
19:00-20:30: A2+A3 (SB:5 bn)

ZATERDAG

Zwemacademie:
08:30-09:30: ZA8 -ZA9 (SB:2 bn)
09:30-10:15: ZA6 (SB:2 bn)
10:15-11:00: ZA5 (SB:2 bn)
11:00-11:45: ZA1+ZA2 (SB:6 bn)
11:45-12:30: ZA3+ZA4 (SB:6 bn)

(Pre)-competitie:
08:30-10:00: A2+A3 (SB:4 bn)
10:00-11:00: B1+A1 (SB:5 bn)

15:30-17:00: A3 (sel. SB:2 bn)

Adres zwembad Sportoase: Koolmijnlaan 189,Be-Mine site -3582 Beringen
Info zwemclub: info.deberingsetuimelaars@gmail.com
  / Tel.: 011/82 12 04
© 2014 COPYRIGHT Zwemclub De Beringse Tuimelaars

Uw persoonsgegevens of die van je kind(eren) worden verwerkt door zwemclub De Beringse Tuimelaars (info.deberingsetuimelaars@gmail.com) voor ledenbeheer en organisaties van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.  Indien u niet wil dat wij deze gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen via info.deberingsetuimelaars@gmail.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen.  Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.zwemclubberingen.be/?q=privacyverklaring